Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta
 
GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o.

I.  Postanowienia ogólne

1.     Regulamin określa zasady korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta, w szczególności zakładania, udostępniania i

        

        wykorzystania indywidualnego konta Użytkownika, zapewniającego dostęp do usług oferowanych przez GPK Eko Jabłonna

    

        Sp. z o.o.za pomocą Internetu.


2.     Internetowe Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod adresem: www.ibok.ekojablonna.pl


3.     Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:


1)    GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o. – Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EkoJabłonna Sp. z o.o.;


2)    iBOK  – Internetowe Biuro Obsługi Klienta;


3)    Klient  – odbiorcę usług w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym


        odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z późn. zm.);


4)    Użytkownik  – Klient zarejestrowany w iBOK posiadający Login oraz Hasło;


5)    Login  – ciąg znaków identyfikujących jednoznacznie Użytkownika w iBOK;


6)    Hasło  – kombinacja ciągu min. 7 znaków, w tym 1 znak specjalny np.$#*! (), zapewniająca Użytkownikowi wyłączność


       dostępu do iBOK.

II.  Warunki utworzenia i udostępnienia konta

Warunkiem utworzenia i udostępnienia Klientowi konta w iBOK jest: 


1)     złożenie przez Klienta w iBOK Wniosku o założenie konta. Dane wskazane przez Klienta winny być zgodne z danymi


        zawartymi w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;


2)     stworzenie profilu Klienta na platformie iBOK poprzez zakładkę iBOK dostępną za pomocą adresu:


        www.ibok.ekojablonna.pl;


3)     zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu;


4)     posiadanie i podanie przez Klienta adresu e-mail. 

III.  Zasady korzystania z iBOK

1.     Korzystanie z iBOK jest bezpłatne.


2.     Użytkownik może korzystać z następujących funkcji iBOK:


1)     Faktury i Płatności  – informacje o fakturach wraz z datą wystawienia oraz z datą zapłaty;


2)     Liczniki – informacje o wodomierzach oraz urządzeniach pomiarowych oraz ich historycznych odczytach


        w poszczególnych okresach rozliczeniowych;


3)     Składniki opłat – informacje o składnikach opłat za wodę i kanalizację;


4)     Dokumenty  – pliki (faktury, korekty, noty) do pobrania(pdf),udostępnione przez GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o.;


5)     Mój profil  – miejsce do zweryfikowania swoich danych w systemach GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o.;


6)    Zmiana hasła – możliwość zmiany hasła do systemu iBOK.

IV. Informacje techniczne 

1.     GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o. nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do serwisu iBOK.


2.     GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o. podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić poprawne działanie iBOK, w zakresie


        możliwości wynikających z dostępnego poziomu technicznego.


3.     GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o. ma prawo zablokować dostęp do konta, w przypadku stwierdzenia korzystania z niego przez


        Użytkownika w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.


4.     Zgłoszenie przez Użytkownika wszelkich nieprawidłowości lub uwag odnośnie działania iBOK możliwe jest za


        pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@ekojablonna.pl


5.     iBOK jest aktualizowane raz na dobę, pomiędzy godziną 0.00 – 6.00 (noc).


6.     Konto użytkownika zostanie aktywowane po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku, w terminie do 7 dni


        roboczych począwszy od dnia złożenia wniosku o rejestrację nowego użytkownika.


7.     GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania iBOK.


8.    Regulamin opublikowany na iBOK  uznaje się za doręczony do Użytkownika. GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o.. zastrzega sobie


       prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zmiany stają się obowiązujące po okresie 2 tygodni od opublikowania 


       ich na stronie: www.ibok.ekojablonna.pl

V.  Zakres odpowiedzialności i uprawnień Użytkownika 

1.     Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane w formularzu zgłoszeniowym przekazane poprzez iBOK


2.    Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z iBOK zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz


       postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:


1)    Niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;


2)    Nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z iBOK;


3)     Bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu. 


3.     Użytkownik ma prawo do rezygnacjiz użytkowania iBOK w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian


        wprowadzonych do Regulaminu.Rezygnacja winna zostać zgłoszona przez iBOK. Po uzyskaniu informacji o rezygnacji z


        użytkowania iBOK, GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o. usuwa konto Użytkownika w terminie do 14 dni od daty powzięcia


        informacji o rezygnacji Użytkownika.


4.     Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę  i/lub odprowadzanie ścieków przez jedną ze stron uprawnia GPK EkoJabłonna


        Sp. z o.o. do zablokowaniadostępu do konta użytkownika z jednoczesnym usunięciem danych z bazyużytkowników iBOK.


5.     W przypadku zmiany danych podanych przy składaniu Wniosku oraz wynikających z Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub


        odprowadzanie ścieków, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji wGPK Eko Jabłonna Sp. z o.o. GPK Eko Jabłonna


        Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki dla Klienta, wynikające z braku posiadania


        aktualnych danych.


6.     Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą


        systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem publicznych sieci


        telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16lipca 2004 r.(Dz. U. z 2022 r. nr 1648).


7.     Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług


        drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r.


        poz. 344).


8.     Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie


        ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych 


        oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z 04.05.2016),


        zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, że: 

1)  Administratorem danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna Spółka z o.o., reprezentowane przez

 P  Prezesa Zarządu, e-mail: bok@ekojablonna.pl,tel. 22 112 45 45;

2)  kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Eko Jabłonna Spółka z o.o., e-mail:

     it@ekojablonna.pl;

     pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;

4)  W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;

5)  Osoba, której dane osobowe zostaną pozyskane posiada:

a)     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

b)    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,

c)     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych z

        zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych

        osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6)     Osobie, której dane osobowe zostaną pozyskane w niniejszym postępowaniu, nie przysługuje:

a)    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną

       przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI. Zakres odpowiedzialności i uprawnień GPK EkoJabłonna Sp. z o.o.

1.     W przypadku niezgodności danych Klienta wynikających z umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków w


        odniesieniu do przedłożonego wniosku o założenie konta, GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość


        zawieszenia czynności związanych z utworzeniem i udostępnieniem konta iBOK do czasu wyjaśnienia przyczynrozbieżności.


2.     Wyjaśnienie przyczyn rozbieżności opisanych w pkt VI. 1. w pierwszej kolejności będzie polegało na poinformowaniu


        Klienta o podjętej próbie założenia konta iBOK i niespójności danych pomiędzy wnioskiem o założenie konta a podpisaną


        umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W przypadku potwierdzenia przez Klienta faktu złożenia


        wniosku oraz po wyjaśnieniu przyczyn rozbieżności GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o., niezwłocznie, uruchomi procedurę


        aktywacji konta iBOK.


3.     GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o. odpowiada za bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach iBOK z wyłączeniem sytuacji, gdy


        Użytkownik udostępnił osobom trzecim swój Login i Hasło, nawet w sposób niezamierzony (włamania, wirusy komputerowe,


        itp.).


4.     GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki dla Klienta, wynikające z


        udostępnienia przez Klienta Loginu i Hasła osobom trzecim, nawet w sposób niezamierzony (włamania, wirusy

        

        komputerowe, itp.).


5.     GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o. nie odpowiada za szybkość przesłanych danych i ich ograniczenia wynikające z uwarunkowań


        technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.

VII.  Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2022 r.